תקנון שימוש

 

תקנון אתר נורמנדי.com

ברוכים הבאים לאתר נורמנדי הישראלי!

כללי
1. אתר 'נורמנדי' שכתובתו באינטרנט הנה www.נורמנדי.com (להלן: "האתר") המצוי בבעלות קבוצת קליקו (www.klicco.info), הינו אתר המהווה זירה לרכישת מגוון שירותי תיירות (להלן: "השירותים") ממגוון ספקים המציעים למכירה את שירותיהם באתר.
2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.
3. מטרת תקנון זה הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם המבקש לעשות ו/או העושה שימוש באתר (להלן: "המשתמש"). כל שימוש באתר, ובפרט כל רכישה ו/או מכירה של השירותים באמצעות האתר, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
4. השימוש באתר מיועד ומותר לבני 18 שנה ומעלה.
5. המשתמש מוחזק כמי שהסכים ואישר את תנאי תקנון זה וזאת כתנאי מוקדם לרכישת השירותים. להסרת ספק מובהר כי על היחסים שבין האתר לבין המשתמש יחולו הוראות תקנון זה.
6. אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון זה להלן בקפידה בטרם תבצע כל פעולה באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך (המשתמש) לבין האתר. מובהר כי השימוש באתר מהווה הודעה מצדך כי קראת הוראות תקנון זה, הבנת אותם והנך מסכים להם ללא הסתייגות.
7. האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את האתר והמשתמש. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם האתר, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
8. למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי האתר אינו מוכר ו/או מספק את השירותים המפורסמים בו. השירותים מוצעים על-ידי הספקים השונים ולא על-ידי האתר. האתר מעמיד לרשות הספקים פלטפורמה בלבד להצגה ולמכירה של שירותיהם. פרטי השירותים, תיאורם וכל מידע אודותיהם לרבות מחירם מוזנים לאתר על-ידי הספקים ומצויים באחריותם המלאה. האתר אינו מפקח על המידע ונכונותו ולכן אין לראות באתר כמי שמוכר את השירותים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם. האתר ממליץ למשתמש לבדוק את הבדיקות המקובלות בקשר עם השירותים בהם הוא מעוניין קודם לרכישתם.
9. האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של קישורים ("לינקים") באתר המפנים לאתרי אינטרנט אחרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע במוצרים שיגיע אליהם באמצעות אותם קישורים.
10. בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות של האתר בדואר האלקטרוני: service @ klicco.info או בטלפון: +972-4-9895036.

תהליך ביצוע ההזמנה
11. לאחר בחירת השירות המבוקש יש להקליד את פרטי ההזמנה ובמידת הצורך את אמצעי התשלום.
12. הזמנת החבילות ו/או השירותים המוצעים באתר כפופה לזמינותם ובכל מקרה אינם מאושרים עד לקבלת אישור בכתב מנציגי האתר או ישירות מהספקים.
13. חלק מההזמנות טעונות בדיקה טרם אישורן וחלקן מאושרות באופן מיידי. חלק מהשירותים ניתנים לתשלום והזמנה ישירות מול האתר, וחלקם דרך הספקים השונים המוצגים באתר או באמצעות דיוורים.
14. על המשתמש לבדוק ולוודא כי הפרטים שמילא במהלך ההזמנה מדוייקים ונכונים, זהים ומאויתים באופן זהה לדרך הופעתם בדרכונו או במסמכיו הרלוונטיים השונים.
15. עם ביצוע ההזמנה נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהפרטים שמסר יישמרו במאגר המידע של האתר. יובהר כי בכל מקרה האתר לא ימסור את המידע לידי צדדים שלישיים כלשהם אלא בהתאם להוראות ולמעט לספקי השירותים עצמם לצורך ביצוע ההזמנה.
16. בעת ביצוע הזמנה באתר נותן המשתמש את הסכמתו להיכלל ברשימת התפוצה של האתר ומאשר קבלת מידע ו/או תוכן שיווקי ופרסומי למענו ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלו. באפשרות המשתמש לבקש שיסירו את פרטיו מרשימת התפוצה.
17. ביטול הזמנה ו/או כל שינוי בה ייעשה בהתאם למדיניות הנוהגת אצל הספקים מולם בוצעה ההזמנה.

מדיניות מחירים
18. המחירים המפורסמים באתר יפים למועד פרסומם בלבד.
19. כל המחירים באתר כפופים לשינויים בשערי מטבע חוץ ו/או לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי בעת ההזמנה כפוף לאישור הספק מולו תבוצע ההזמנה.
20. במקרה תשלום עבור הזמנות אשר ישולמו ישירות לאתר ולא לספקים השונים – מחירים הנקובים במטבע חוץ יומרו לשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות (גבוה).
21. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים מיסים מקומיים, מיסי תיירות או מיסים עירוניים. אלו ישולמו לפי הנדרש במקום, במזומן ובמטבע המקומי.
אי הופעה ו/או איחור
22. אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר ע"י האתר / הספק תגרור חיוב מלא של המשתמש בגין כל השירותים שהזמין ללא יוצא מן הכלל. יובהר כי הכתוב לעיל יפה גם לגבי טיסות ללא חשיבות לסיבת אי ההופעה ו/או האיחור לטיסה, למעט מקרים בהם הספק הפר את התחייבותו מול המשתמש, או בוחר לוותר על זכותו לחייב באופן מלא.
23. על המשתמש לבדוק מול כל אחד מן הספקים את השעה הסופית בה יסופק השירות, לרבות לגבי טיסות, בתי מלון, חדרי לינה והשכרת רכב. המשתמש יהא מנוע מלבוא לאתר בכל טענה ו/או תביעה בקשר לאי קבלת השירותים שהוזמנו על-ידו, ללא יוצא מן הכלל.

מידע חשוב
24. אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ חייב להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות ממועד היציאה מן הארץ.
25. על המשתמש לוודא שיש ברשותו אשרות כניסה, ככל שהללו נדרשות, למדינות בהן ירצה לבקר. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם עקב אי קבלת אשרת כניסה במועד.
26. על המשתמש מוטלת האחריות לברר את הצורך בתרופות ו/או חיסונים ביעד אליו בכוונתו לטייל.
27. האתר ממליץ למשתמשים לרכוש פוליסות ביטוח רפואי, מטען, וביטוחים לרכבים שכורים.
28. משתמשים בעלי תעודות מעבר מחויבים באשרת כניסה לכל יעד אליו ברצונם להגיע. אנא עדכנו את האתר, במעמד ביצוע ההזמנה, אם ברשותכם תעודת מעבר.
29. על המשתמש לברר מה הם ימי המנוחה במדינת היעד אליה בכוונתו להגיע, לרבות חגים, ימי אבל לאומיים וכיו"ב. האתר אינו אחראי לכל נזק או אי נעימות שייגרמו למשתמש בשל מחדליו בביצוע בדיקה זו.

טיסות
30. באתר מוצע מעת לעת מידע לגבי טיסות שכר, והן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה, בהתאם לתקנוניהן ובכפוף לתקנות טיסות שכר: רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) תשמ"ב-1982.
31. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה כפי שנמסרו למשתמש לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה, על המשתמש לפנות באופן מיידי לנציגי האתר ו/או לחברת התעופה. יובהר כי בכל מקרה על המשתמש לאשרר את פרטי הטיסה 72 שעות לפני מועד ההמראה, אלא אם התבקש אחרת על-ידי חברת התעופה.
32. המשתמש יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריות בלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות חברת התעופה, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה.
33. הואיל ומועדי הטיסות, נתיביהן ו/או נחיתות הביניים, ככל שהללו יהיו, נקבעים על ידי חברת התעופה לבדה, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות, האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על חברת התעופה ולא יהיו למשתמש כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי האתר, בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.
34. היה ויגרם למשתמש הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא יישא האתר בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהמשתמש כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.
35. במקרה של הזמנה ותשלום ישירות מהאתר, כאשר ישנה בקשה מיוחדת של המשתמש – ידאג האתר להעבירה לחברת התעופה ו/או לספק השירות, אך אין בכך מעין התחייבות כלפי המשתמש מצד האתר עד לקבלת אישור בכתב.

השכרת רכב
36. האתר מספק מידע המאפשר למשתמשים לשכור רכב ממספר חברות השכרה. השכרת הרכב ותנאיה יהיו בהתאם לתקנון המפורסם ע"י חברת ההשכרה.
37. על משתמש השוכר הרכב לעדכן את חברת ההשכרה במהלך ההזמנה אם גילו נמוך מ- 30, אם בכוונתו לחצות עם הרכב למדינות נוספות, אם נדרש ציוד מיוחד ברכב, אם נדרשת תיבת הילוכים אוטומטית או מאפיינים נוספים, אם ברכב ינהג נהג נוסף (בצירוף פרטיו) וכל פרט נוסף העשוי להיות רלוונטי בעת שכירת הרכב.
38. על משתמש השוכר רכב להצטייד בדרכון, רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף, רישיון נהיגה בינלאומי תקף וכרטיס אשראי בינלאומי על שמו. על המשתמש לוודא שסוג כרטיס האשראי שבבעלותו מכובד ע"י חברת ההשכרה ושיש לכרטיס האשראי מסגרת מספקת לשם העמדת פיקדון.
39. יובהר כי כל מי שבכוונתו לנהוג ברכב חייב להצטייד ברישיון נהיגה, ישראלי ובינלאומי, תקף.
40. באתר האינטרנט של משרד התחבורה ניתן למצוא פרטים ומידע בנוגע לתחנות להנפקת רישיון נהיגה בינלאומי הפרוסות ברחבי הארץ ומידע בנוגע למדינות המתירות שימוש ברישיון נהיגה ישראלי ממוחשב.
41. גם במדינות המתירות שימוש ברישיון נהיגה ישראלי אנו ממליצים להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי היות וספק הרכב עשוי לדרוש בהתאם לשיקול דעתו שיוצג לו רישיון נהיגה בינלאומי.
42. חברת ההשכרה מתחייבת לספק רכב מקבוצת רכבים מסוימת אך אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים.
43. במידה והרכב שהוזמן לא יהא זמין, חברת ההשכרה רשאית להעמיד לרשות המשתמש רכב מקבוצה שוות ערך או גבוהה יותר מהרכב שהוזמן.
44. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח שובר, יש לוודא באופן מיידי כי כל הפרטים בשובר מדויקים ומובנים, כולל התייחסויות לרכיבים הכלולים או החסרים בהזמנה, לרבות, אך לא רק, תאריכים, תחנת איסוף וכיו"ב. יש להציג שובר זה בעת איסוף הרכב.
45. באחריות המשתמש לוודא את שעות פעילות תחנת ההשכרה לצורך איסוף הרכב והחזרתו.
46. המשתמש מתחייב לנהוג בזהירות ולציית לכללים ולחוקי התנועה המקומיים, לשמור על תקינות הרכב השכור ולהחזירו, ככל הניתן, במצב בו קיבלו לידיו.
47. האתר ממליץ למשתמשים לרכוש פוליסת ביטוח לרכב בעלת כיסוי רחב ככל האפשר ולא להסתפק בפוליסת ביטוח החובה הבסיסית הכלולה במחיר העסקה.

לינה
48. האתר משמש מתווך בין המשתמש לבין ספקי שירותי התיירות, ובכלל כך מלונות, דירות, יחידות נופש וכיו"ב. השירות יינתן בכפוף לתקנון של כל ספק וספק.
49. האתר אינו אחראי על שיבוץ בחדרים, תקינות ומצאי המתקנים, השירות במקום הלינה לרבות מערכות מיזוג אוויר, מצב הניקיון והתחזוקה, שירותים סמוכים או במבנה עצמו, זמינות בעלי הבית, אינטרנט או שירותים נוספים.
50. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין המראה בתמונות לבין מראה מקום הלינה או החדרים במציאות.
51. החדרים נמסרים למשתמשים על בסיס זמינותם. אין באפשרות האתר להתחייב לאספקת חדר מסוג מסוים.
52. שעות הצ'ק אין וצ'ק אאוט יהיו בהתאם לתקנון של הספק.

מדיניות הפרטיות (Privacy Policy)
53. האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בו ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור באתר, לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
54. האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לספקים, לחברה הסולקת את העסקאות באתר (ככל שתהיה), לחברה המספקת שירותי משלוח הודעות אימייל, לחברות כרטיסי אשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
א. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר.
ב. לשם גביית כספים המגיעים מהמשתמש בגין רכישת השירותים באתר.
ג. אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.
ד. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר.
ה. אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתר.
ו. אם המשתמש עשה באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
ז. אם פרטי המשתמש משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
ח. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ובמאגרי המידע של הספקים.
55. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, מוצרים/שירותים שרכש, מוצרים/שירותים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את האתר בכניסותיו הבאות של המשתמש לאתר וכן יאפשר לאתר להציע למשתמש הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים.

Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו"ב.

באישורו את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר המשתמש מתיר לאתר להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות את המשתמש על פיו.

המשתמש יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר.

56. האתר רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את המשתמש באופן אישי.
57. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם המשתמש ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר ובאישור תקנון זה המשתמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ואת הסכמתו לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. באפשרות המשתמש להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.
58. מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

אחריות
59. האתר מספק פלטפורמה בלבד למכירתם של השירותים והוא ללא יישא בכל חבות ו/או אחריות בגין כל פגם ו/או ליקוי בשירותים ו/או בגין אי התאמה ו/או אי דיוק בנוגע לאופן פרסומם באתר. כל עסקה בנוגע לרכישה או מכירה של השירותים נעשית בין המשתמש והספק הרלבנטיים ועל אחריותם בלבד.
60. האתר אינו מוכר, מייבא או משווק את השירותים המוצעים באתר ולפיכך אינו נושא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לשירותים, טיבם והתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למידע שפורסם בנוגע אליהם ו/או מחירם ו/או לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקתם או כתוצאה מכך שהשירותים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
61. הספקים ו/או המוכרים הינם האחראים הבלעדיים לשירותים הנמכרים על ידם וכן לכל המידע הנמסר על ידם, בהתאם לתנאים המופיעים באתר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו.
62. האתר אינו צד ולא ייקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין משתמש וספק בנוגע לעסקה כלשהי. היה והאתר ו/או מי מטעמו ינסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר בנוגע לעסקה כלשהי, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו בגין עסקה כאמור ו/או כל פעולה אחרת שבוצעה באתר ו/או באמצעותו.
63. האתר לא יישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה בו פעילותו התקינה של האתר תיפגע ו/או תופרע ו/או למקרה בו לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר בשל הפסקות ו/או תקלות כלשהן (ובכלל זה נפילת שרתי האתר, פריצה למחשבי האתר, שגיאות בקוד האתר, הפסקות חשמל וכיו"ב) בעטיין לא ניתן יהיה לרכוש ו/או למכור את המוצרים ו/או תחול תקלה כלשהי באופן רכישתם.
64. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is), ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות האתר ומגבלות השימוש בו. האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יתאפשר בצורה תקינה מכל מחשב ו/או מכשיר קצה אחר של המשתמש, וכן לא יהיה אחראי לתוצאות העלולות להיגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או למכשיר הקצה שלו כתוצאה מאי התאמה ו/או חוסר אינטגרציה בין מערכות המחשב של האתר לבין מערכות המחשב של המשתמש ו/או מהימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים באתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
65. האתר לא יהיה אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר (ובכלל זה שימוש הנובע מהפניה לאתרים אחרים באמצעות קישורים מהאתר) ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבו של המשתמש (ו/או כל מכשיר קצה אחר בו נעשה שימוש לצורך גלישה לאתר) ו/או למידע המאוחסן במחשב המשתמש ו/או במכשיר הקצה האחר ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא לבדו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
66. האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים המשתתפים ברכישה/במכירה או ע"י כל גורם אחר.
67. האתר לא ישא בכל אחריות לתוכן שיפורסם על ידי המשתמשים באתר ובכלל זה באשר לפרסומים המסחריים אודות המוצרים המוצעים באתר ו/או תוכן שיועבר בין המשתמשים במסגרת חוות דעת, תגובות, המלצות, קישוריות (links) לאתרים אחרים וכיו"ב. האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים המתפרסמים באתר וכל הסתמכות של המשתמש עליהם נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
68. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, באופן זמני או קבוע, את הפעילות בו, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור. האתר רשאי בכל עת לשנות את מבנהו, מראהו, אופיו, זמינות השירותים ו/או התנאים המוצעים בו ללא צורך להודיע מראש למשתמשים, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור.

קניין רוחני
69. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לאתר זכויות קניין רוחני בין היתר בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסמים באתר, בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת המשתמשים, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
70. השימוש באתר אינו מקנה למשתמשים רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בקניין הרוחני של האתר ו/או של צד שלישי כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות דיני הקניין הרוחני.
71. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
72. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
73. פרסומים המופיעים באתר מטעם ספקים הנם קניינם של הספקים ולכן אין לעשות בו שימוש בפוגע בזכות זו. אין לבצע קישור לפרסום כלשהי ללא הסכמת המפרסם.
דין וסמכות שיפוט
74. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
75. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה.
76. במקרה שהשימוש באתר נעשה ממדינה שאינה ישראל, על המשתמש לוודא כי השימוש הנו בהתאם להוראות הדין החלים במדינה זו (ו/או בכל מדינה אחרת שתחום השפוט שלה עשוי לחול ביחס לשימוש כאמור), אולם בכל מקרה על היחסים בגין האתר למשתמש כאמור יחול האמור לעיל.